Przepisy prawne dotyczące pszczelarstwa


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Stosunkowo trudno jest dotrzeć do zbioru przepisów regulujących postępowanie pszczelarzy użytkujących rodziny pszczele i produkujących oraz wprowadzających na rynek miód i inne produkty pasieczne. Wynika to z dużej liczby rozproszonych przepisów prawnych, jak i niejednolitej ich interpretacji. Warto więc poświęcić temu artykuł, który, jak ufam, będzie przydatny nie tylko pszczelarzom, ale także lekarzom weterynarii.

Zakładanie pasieki

Jednym z ważniejszych przepisów jest ustawa z 11 marca 2004 r., zawarta w Dz. U. Nr 69. Zgodnie z nią pszczelarz ma obowiązek co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem zakładania pasieki powiadomić o tym powiatowego lekarza weterynarii i złożyć u niego wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji

2) określenie rodzaju działalności (np. prowadzenie gospodarstwa pasiecznego)

3) określenie lokalizacji i miejsc, w których będzie się znajdować pasieka lub kilka pasiek.

Jeżeli jesteśmy już w posiadaniu pasieki, a wcześniej nie została ona zarejestrowana, należy, niezależnie od jej wielkości, powiadomić o tym na piśmie powiatowego lekarza weterynarii, najlepiej wysyłając list polecony. Na podstawie złożonego wniosku lub pisma zgłaszającego posiadanie pasieki powiatowy lekarz weterynarii, zgodnie z przepisami ustawy z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.), nadaje zgłoszonej pasiece numer identyfikacyjny, co oznacza, że od tej chwili pasieka jest objęta nadzorem weterynaryjnym. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, który zawiera:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu

- weterynaryjny nume...