Warroza - najgroźniejsza choroba rodzin pszczelich i sposoby ich leczenia


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Roztocz Varroa destructor wywołuje warrozę, która jest chorobą czerwiu i pszczół dorosłych - robotnic, trutni i matek pszczelich. Występuje we wszystkich pasiekach w kraju, a mimo to podlega obowiązkowi zgłoszenia lekarzowi weterynarii. Jest to swoisty paradoks, zgodnie bowiem z aktualnymi przepisami, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r., zawartej w Dz. U. Nr 69, pszczelarz ma obowiązek co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem zakładania pasieki powiadomić o tym powiatowego lekarza weterynarii i złożyć u niego odpowiedni wniosek.

We wniosku tym powinny być podane następujące dane:

1. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji

2. Określenie rodzaju działalności (np. prowadzenie gospodarstwa pasiecznego)

3. Określenie lokalizacji i miejsc, w których będzie się znajdować pasieka lub kilka pasiek.

Jeżeli jesteśmy już w posiadaniu pasieki, należy o tym, niezależnie od jej wielkości, powiadomić na piśmie powiatowego lekarza weterynarii.

Na podstawie złożonego wniosku lub pisma zgłaszającego posiadanie pasieki powiatowy lekarz weterynarii nadaje zgłoszonej przez nas pasiece numer identyfikacyjny, co oznacza, że od tej chwili pasieka jest objęta nadzorem weterynaryjnym. Powinno to także oznaczać, że w zgłoszonych pasiekach występuje warroza. Niestety tak nie jest i wymaga się od pszczelarzy, aby dodatkowo zgłaszali podejrzenie o jej wystąpieniu do PLW. Ostatnio jednak obowiązek ten został przeniesiony na tych lekarzy weterynarii, którzy w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa zamawiają i aplikują leki w pasiekach poszczególnych pszczelarzy (w praktyce wyłącznie je rozprowadzają lub dostarczają do związku albo innej organizacji pszczelarskiej).


Biologia Varroa

Pojedyncza samica Varroa dochowuje się średnio 1,3-1,4 dojrzałych córek w komórce pszczelej oraz 2,2-...