Niepożądane nawyki (narowy) królików przyczyną zmniejszenia ich wartości użytkowej


Dr inż. Jan Zając

Chorobliwe nawyki, inaczej zwane narowami, są to niepożądane z punktu widzenia hodowcy objawy zachowania się zwierzęcia domowego. Najczęściej narowy są wrodzonymi lub nabytymi złymi przyzwyczajeniami występującymi na skutek znudzenia lub naśladowania innych zwierząt. Powodują nie tylko zmniejszenie wydajności i pogorszenie zdrowia zwierzęcia, ale również obniżenie wartości użytkowej, rzutujące na efekt ekonomiczny chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt.

Narowy królików pozostają więc w ścisłym związku z metodami wychowu oraz użytkowania zwierzęcia. Zasadniczą przyczyną występowania narowów u królików są nieprawidłowe żywienie, zła pielęgnacja oraz niewłaściwe utrzymanie. W fermach króliczych spełniających wszystkie wymagania odpowiadające temu gatunkowi zwierząt narowy występują tylko sporadycznie, a przyczyny należy upatrywać w błędach popełnianych przez hodowcę.

Do najbardziej typowych narowów u królików zaliczamy złośliwość (gryzienie), kanibalizm, wygryzanie okrywy włosowej, określane także jako lizawość, wygrzebywanie paszy z karmidełek, zjadanie kału, moczenie gniazda przez matkę oraz ogryzanie klatek.


Kanibalizm

Kanibalizmem nazywamy pożeranie się osobników tego samego gatunku. U królików nawyk ten dotyczy przeważnie samic pożerających własny lub podrzucony miot. Najczęściej narów ten występuje u królic pierwiastek. Powodem tego jest najczęściej brak wody do picia. Niektórzy autorzy podają, że przyczyną kanibalizmu mogą być zaburzenia w przemianie materii, brak składników odżywczych, szok spowodowany bólami porodowymi oraz predyspozycje genetyczne. Knorr (1976) podaje także usuwanie martwych płodów jako wrodzone instynktowne zachowanie się, odziedziczone po przodkach (dzikich królikach).

Zapobieganie polega na żywieniu zwierząt pełnowartościową paszą (białko, sole mineralne, witaminy). Samice przed i po porodzie muszą otrzymywać wodę lub mleko do picia. Podczas przeglądów...