Polubić pszczoły. Cz. VI


Prof. dr hab. Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lokalizacja pasieki, związane z tym przepisy prawne i stosunki dobrosąsiedzkie, rodzaje pożytków oraz rozmieszczenie pasiek w najbliższej okolicy. Pszczoły zajmują trzecie miejsce na liście najbardziej niebezpiecznych zwierząt świata, dlatego lokalizacja pasieki nie jest zagadnieniem błahym.

Lokalizacja pasieki

Pszczoły zajmują trzecie miejsce na liście najbardziej niebezpiecznych zwierząt świata. Lokalizacja pasieki jest więc istotnym zagadnieniem i zanim przyszły pszczelarz zdecyduje się na ustawienie swoich rodzin pszczelich w określonym miejscu, powinien zapoznać się i uwzględnić między innymi takie zagadnienia jak:

- niektóre przepisy prawne i rozporządzenia

- dobrosąsiedzkie stosunki

- rodzaje pożytków

- rozmieszczenie pasiek w najbliższej okolicy.


Przepisy prawne i rozporządzenia

Brak przepisów prawnych uwzględniających i regulujących w sposób jednoznaczny wszystkie aspekty usytuowania pasieki. Nieobowiązującym, ale honorowanym przez sądy prawem jest prawo zwyczajowe, wydane w Galicji w XIX wieku, na które powołują się biegli sadowi w sprawach spornych. Zasadniczym ustaleniem w lokalizacji pasieki jest odległość co najmniej 10 metrów od zabudowań sąsiada, uczęszczanych dróg publicznych, zabudowań gospodarczych, szkół i innych dużych zbiorowisk ludzkich. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony, wówczas wymagany jest żywopłot o wysokości 3 metrów, rosnący wzdłuż całego pasieczyska na granicy z sąsiadami.

Kodeks cywilny przy lokalizacji pasiek posługuje się pojęciem szkodliwości „ponad przeciętną miarę”, które również nie jest jednoznaczne i określa w sposób ogólny granice bezpieczeństwa ludzi i zwierząt znajdujących się w pobliżu pasieki oraz stopień uciążliwości dla otoczenia.

Pozostałe uregulowania prawne i aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie zakładania i...