Wpływ diety (pasza przemysłowa v. pokarm naturalny) na skład chemiczny ciała u młodych stadiów ryb karpiowatych


Dr Justyna Sikorska
Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Zarówno akwaryści, jak i hodowcy zdają sobie sprawę, jak ważnym i odpowiedzialnym zadaniem jest zapewnienie rybom właściwego żywienia. Istotnym elementem w diecie wszystkich ryb żyjących poza środowiskiem naturalnym (np. w akwariach, wylęgarniach, oczkach wodnych), zwłaszcza w okresie larwalnym i młodocianym, powinien być pokarm naturalny. Stosowanie wyłącznie komercyjnych suchych pasz dla ryb może w dłuższym czasie przyczynić się do niedoboru istotnych składników odżywczych w ich organizmie, powodując tym samym problemy zdrowotne i spadek jakości biologicznej, a nawet wzrost śmiertelności.

Należy pamiętać, że błędem jest obfite karmienie ryb, choć często zdarza się ono w praktyce. O ile nadmierne stosowanie pokarmu naturalnego jest bardziej nieekonomiczne niż niebezpieczne dla ryb karpiowatych (np. Kamler i in., 2006), to w przypadku podawania zbyt dużych ilości paszy pierwsze oznaki problemów zdrowotnych można zauważyć niekiedy jeszcze przed upływem miesiąca. Początkowo nadmierne dawki paszy stymulują wzrost ryb, ale w poźniejszym okresie przyczyniają się one do nadmiernego otłuszczenia organizmu, chorób przewodu pokarmowego i zwyrodnienia wątroby. Dalszą konsekwencją tego jest spadek apetytu, zahamowanie wzrostu, a nawet śnięcia. Innym niekorzystnym efektem przekarmiania ryb paszą są deformacje ciała, występujące zwłaszcza u młodych, szybko rosnących osobników - np. skrzywienia kręgosłupa, deformacje czaszki, pokryw skrzelowych i szczęk, a niekiedy także promieni płetw.

W Zakładzie Rybactwa Stawowego w Żabieńcu, który jest jednostką badawczą Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, od lat prowadzone są badania nad optymalizacją metod podchowu larw i młodocianych ryb karpiowatych. W ramach tych badań przetestowano w temperaturze bliskiej optimum dla wzrostu przydatność w żywieniu młodych stadiów ryb karpiowatych wielu ...