Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. I. Króliki popielniańskie białe


Doc. dr hab. Paweł Bielański,
dr inż. Dorota Kowalska
Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Balice k. Krakowa
www.izoo.krakow.pl
mgr inż. Piotr Pankowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

Konwencja o różnorodności biologicznej, opracowana w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532), w swojej preambule mówi, że: 'Strony niniejszej konwencji, świadome istotnego znaczenia różnorodności biologicznej oraz ekologicznych, genetycznych, społecznych, ekonomicznych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych i estetycznych wartości różnorodności biologicznej i jej elementów, świadome również znaczenia różnorodności biologicznej dla ewolucji oraz dla funkcjonowania systemów podtrzymujących życie w biosferze, stwierdzają, że ochrona różnorodności biologicznej jest wspólną sprawą ludzkości, potwierdzając, że państwa mają suwerenne prawa do własnych zasobów biologicznych, potwierdzając również, że państwa są odpowiedzialne za ochronę swojej różnorodności biologicznej oraz za zrównoważone użytkowanie własnych zasobów biologicznych'.

W artykule 6 umawiające się strony deklarują opracowanie krajowych strategii, planów lub programów dotyczących ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej bądź dostosowania w tym celu istniejących strategii, planów lub programów, które odzwierciedlają działania przewidziane w niniejszej konwencji.

W kolejnych artykułach strony podpisujące deklarację zobowiązują się prowadzić ochronę zasobów biologicznych zarówno in situ, jak i ex situ. Ze strony polskiej Konwencję podpisali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa i Minister Spraw Zagranicznych Władysław Bartoszewski.

Do wprowadzania Konwencji w życie zostało zobowiązane między innymi Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przekształcone później w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach tych działań od roku 2002 Instytut Zootechnik...