Niektóre uwarunkowania produkcyjne związane z chowem królików w sektorze drobnotowarowym


Dr inż. Jan Zając
Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa

Hodowla i produkcja królików mają wielowiekową tradycję. Właściwy rozwój chowu i hodowli tych zwierząt nastąpił jednak w naszym kraju po 1960 roku, kiedy rozpoczął się eksport tuszek króliczych z Polski do krajów Europy Zachodniej.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono niektóre uwarunkowania związane z produkcją żywca króliczego w sektorze drobnotowarowym, takie jak chów zwierząt bezrasowych, niewłaściwe odnawianie stada, kojarzenie zwierząt w pokrewieństwie, słaba opieka weterynaryjna oraz brak powiązań produkcyjnych. Uwarunkowania produkcyjne Obecnie największą wagę przywiązuje się do produkcji mięsa króliczego. Dlatego istotnego znaczenia nabiera dobór ras odpowiadających wymogom tego kierunku użytkowania. Wym...