Chów i hodowla świnek morskich. Cz. III. Rozród


Lek. wet. Jerzy Kulesza

Ukoronowaniem hodowli świnek morskich jest ich rozmnożenie oraz odchowanie zdrowego i licznego potomstwa. Warunkiem natomiast osiągnięcia dobrych wyników rozrodu jest znajomość fizjologii tego gatunku oraz zapewnienie warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. W niniejszym artykule omówione są czynniki wpływające na wyniki rozrodu, systemy kryć zależne od liczebności osobników w danej hodowli. Przedstawiona jest charakterystyka cyklu płciowego - przebiegu rui i owulacji z określeniem odpowiedniego terminu krycia. Artykuł zapoznaje także ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu samic ciężarnych, przebiegiem ciąży i porodu oraz ze zjawiskami z pogranicza fizjologii i patologii ciąży.

Zależnie od rozmiaru hodowli i liczebności zwierząt kojarzenie może przebiegać w dwojaki sposób. W większych hodowlach o znacznej liczebności zwierząt z reguły wykorzystuje się poligamiczny system kryć. W systemie tym w tzw. grupie hodowlanej na jednego samca przypada kilka samic, przeważnie 4-5 sztuk. W hodowli indywidualnej częściej spotykamy system kryć monogamiczny, ze względu na ograniczoną liczbę zwierząt. W tym wypadku zwierzęta łączy się i utrzymuje w parach. Dzięki łagodnemu usposo...