Możliwości doskonalenia rozrodu gołębi. Cz. II


Dr n. wet. Małgorzata Klimowicz
Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Akademia Rolnicza w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Dubiel
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Znaczny wzrost liczebności gołębi rasowych, wartościowych pod względem genetycznym, pociąga za sobą zainteresowanie hodowców możliwością zastosowania nowoczesnych metod biotechnologicznych w rozrodzie tych ptaków. Jedną z takich technik jest konserwacja nasienia, zarówno w stanie płynnym, jak i w niskich temperaturach.

Konserwacja nasienia w stanie płynnym umożliwia krótkoterminowe, trwające od kilku do kilkudziesięciu godzin przechowywanie nasienia w temperaturze 5 st. C. Jest to wystarczający czas, aby można było przetransportować nasienie pomiędzy ośrodkami naukowymi, fermami lub hodowlami, nawet poza granice kraju. Zastosowanie tej metody pozwala zminimalizować koszty, jakie pochłania konserwacja ejakulatów przeznaczonych tylko do sztucznej inseminacji, a jednocześnie usprawnia procedury związane z samym procesem przygotowania nasienia do zabiegów inseminacji samic.

Konserwacja w niskich temperaturach, czyli mrożenie nasienia, ułatwia transport dawek inseminacyjnych na znaczne odległości, zmniejszając ryzyko spadku jakości nasienia, gdy czas transportu się wydłuży. Przechowywanie porcji nasienia w ciekłym azocie pozwala na wykorzystanie dawek inseminacyjnych nawet po wielu latach, przez co możliwe jest dochowanie się potomstwa po śmierci dawcy nasienia. Ponadto technika ta wydaje się niezbędna w przypadku gdy chcemy zachować materiał genetyczny ...