Obligatoryjna przynależność do samorządu zawodowego zgodna z Konstytucją


Anna Słowińska
Vox iuris Doradztwo Prawne Szczecin

Wszyscy lekarze weterynarii mający prawo wykonywania zawodu przed podjęciem jego wykonywania mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru członków właściwej izby lekarsko-weterynaryjnej. Przynależność do izby nie jest wyborem lekarza, lecz ustawowym obowiązkiem.

W dniu 18 października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego o stwierdzenie niezgodności z przepisami Konstytucji wszystkich ustaw o samorządach zawodowych w zakresie, w jakim przewidują obligatoryjną przynależność do samorządu zawodowego osób należących do zawodów zaufania publicznego, które zostały ustawowo zorganizowane na zasadach samorządu zawodowego. Ponadto Rzecznik domagał się stwierdzenia niezgodności z przepisami Konstytucji przepisów zawartych w ustawach dotyczących samorządów zawodowych, które stanowią, że członek samorządu zawodowego, w stosunku do którego zapadło orzeczenie dyscyplinarne o pozbawieniu go prawa wykonywania zawodu, nie może ponownie uzyskać uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Samorząd lekarzy weterynarii

Samorząd lekarzy weterynarii jest samorządem zawodowym reprezentującym osoby wykonujące zawód zaufania publicznego. Głównym jego celem, zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zadania oraz zasady działalności i organizacji samorządu lekarzy weterynarii określa ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., nr 11, poz. 95 z późn. zm.; dalej w skrócie u.z.l.z.), samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom ustawy.


Organy samorządu

W myśl art. 8 ust. 3 u....