Pogłowie, produkcja mleka i użytkowość mleczna bydła w Polsce


Prof. dr hab. Henryk Grodzki,
Dr Tomasz Przysucha
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Bydła, Warszawa

Bydło jest najliczniejszym gatunkiem zwierząt gospodarskich, występującym we wszystkich szerokościach geograficznych. Jego pogłowie światowe wynosi 1,4 mld sztuk, produkcja mleka 500 mln ton, a wołowiny prawie 60 mln ton rocznie. Dla dużych, dobrze prowadzonych ferm hodowla bydła stanowi najważniejsze bądź wyłączne źródło znaczących dochodów. Dla wielu drobnych gospodarstw i działek przyzagrodowych jest głównym źródłem egzystencji poprzez zaopatrzenie w mleko, śmietanę, masło i twaróg.

W Polsce od niepamiętnych czasów do jeszcze ćwierć wieku temu prowadzenie gospodarstwa było nieodłącznie związane z chowem bydła. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w końcu lat siedemdziesiątych, przyjmując radykalną formę od początku lat osiemdziesiątych. Zmiany polityczno-ekonomiczne, otwarcie naszego rynku mleczarskiego dla dotowanej produkcji w krajach Unii Europejskiej spowodowały gwałtowne obniżenie opłacalności chowu bydła mlecznego, powodując zmniejszenie pogłowia bydła, w tym krów, p...