Aspekty prawne hodowli żółwi i innych zwierząt terrariowych. Cz. II


Wojciech Urynowicz

W tej części artykułu chciałbym podać raz jeszcze kilka informacji na temat prawa europejskiego dotyczącego obrotu gatunkami egzotycznymi, a także wyjaśnić procedurę rejestracyjną w naszym kraju. Przedstawię też przykładowe wzory dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie zwierząt.

Prawo Unijne dotyczące obrotu gatunkami egzotycznymi

Postanowienia zawarte w Konwencji Waszyngtońskiej są dostosowane do prawa krajowego, ale także wspólnotowego. Polska jako członek Unii Europejskiej, oprócz Ustawy o Ochronie Przyrody, od 2004 r. podlega również rozporządzeniom Rady Komisji UE (pozostającym w zgodzie z postulatami CITES). W myśl rozporządzeń Rady Komisji Unii Europejskiej wszystkie Państwa Wspólnotowe stanowią jedną stronę (czyli są traktowane jako jedno państwo) w Konwencji CITES. Dlatego właśnie wspomniane we wcześniejszej części artykułu zezwolenia importowo-eksportowe dotyczą obrotu gatunkami spoza granic Unii Europejskiej. Przy obrocie na terenie Unii gatunkami podlegającymi regulacjom prawnym wynikającym z konwencji i przepisów Unii posługujemy się dokumentami, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Nr 865/2006 potwierdzają pochodzenie zwierząt. Przepisy Europejskie, a dokładniej Rozporządzenie Rady Nr 338/97, podają wykaz gatunków objętych regulacjami prawnymi na terenie Państw Wspólnotowych. Różnica pomiędzy CITES-em a owym Rozporządzeniem dotyczy również załączników, których są cztery aneksy literowe A-D (a nie trzy).

Tabela wykonana na podstawie


Oprócz wspomnianego Rozporządzenie Rady Nr 338/97 oraz Nr 865/2006, wyróżniamy także inne rozporządzenia, które je uzupełniają. Przykładowo Rozporządzenie nr 101/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. zmienia rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Natomiast Rozporządzenie nr 865/2006 ustanawia przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Oczywiście dla hodowców najważniejsza jest t...