Ustawa o ochronie zwierząt - omówienie najistotniejszych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r.


Jacek Hejza
Radca prawny

lek. wet. Aleksandra Krygowska-Jankowska
Centrum Weterynaryjne - Białołęka, Warszawa

W dniu 1 stycznia 2012 weszły w życie nowe przepisy prawne dotyczące ochrony zwierząt. Według uzasadnienia do projektu, nowelizacja miała na celu zapewnienie lepszej ochrony zwierząt w Polsce.

Według projektodawców nowej ustawy, w celu zapobiegania bezdomności zwierząt konieczne było wprowadzenie zakazu obrotu zwierzętami (poza gospodarskimi) na targowiskach, targach i giełdach. Zakazano także wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. W uzasadnieniu podano, że intencją wprowadzenia tych regulacji "...jest ograniczenie działalności tzw. pseudohodowli. Są to bardzo często 'fabryki' produkujące szczenięta przypominające wyglądem najczęściej psy ras cieszących się aktualnie popytem. Hodowle te prowadzone są najczęściej w skandalicznych warunkach. Nie ma nad nimi jakiejkolwiek kontroli. Niezbędne jest całkowite wyeliminowanie ich działalności".

Poszerzono katalog zachowań uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami poprzez wprowadzenie między innymi zakazu znakowania zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie oraz zakazu wykonywania zabiegów przycinania psom uszu i ogonów. Za znęcanie się nad zwierzętami uznano wreszcie zoofilię.

Wprowadzono także dla gmin obowiązek uchwalania corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (ryc. 1a, b). W uzasadnieniu w nowej ustawie wskazano, że "dotychczasowe przepisy ustawy określały, że zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zapis ten z jednej strony wygenerował obowiązek, z drugiej zaś powyższy artykuł nie określił zasad dalszego postępowania ze zwierzętami. Jednocześnie u...