Odpady weterynaryjne w zakładzie leczniczym dla zwierząt - postępowanie, obowiązki ewidencyjne


Anna Słowińska
Vox iuris Doradztwo Prawne Szczecin

Odpady weterynaryjne stanowią obecnie duży problem, z którym zmagają się zakłady lecznicze dla zwierząt. Powstają one m.in. w procesach badania, diagnozowania i profilaktyki weterynaryjnej. Prawidłowy sposób postępowania z odpadami weterynaryjnymi określają przepisy prawne - ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ze zm. oraz przepisy wykonawcze do ustawy. Nie wszyscy właściciele zakładów leczniczych dla zwierząt wiedzą, że ciążą na nich obowiązki ewidencyjne, czyli regularne przesyłanie zbiorczych zestawień o ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi. Sankcją za niedopełnienie tych obowiązków jest kara grzywny.

Postępowanie z odpadami - przechowywanie

Specyficzne odpady weterynaryjne powinny być umieszczane w pojemnikach jednorazowego użytku, z materiałów ulegających rozkładowi termicznemu, zaopatrzonych w pokrywę uniemożliwiającą powtórne otwarcie. Pojemniki na odpady specyficzne są umieszczane we wszystkich punktach powstawania odpadów. Odpady po zabiegach przed umieszczeniem ich w pojemnikach powinny być poddawane dezynfekcji. Nie dopuszcza się sortowania odpadów weterynaryjnych oraz otwierania opakowań, które po napełnieniu powinno się umieszczać w innym większym opakowaniu.

Pojemniki z niebezpiecznymi odpadami weterynaryjnymi powinny być przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie możliwe jest zmywanie ścian i podłogi oraz przeprowadzenia dezynfekcji, którą należy przeprowadzić każdorazowo w przypadku uszkodzenia pojemnika.

Odpady tkanki zwierzęcej mogą być w indywidualnych przypadkach poddawane procesom grzebania w dołach o minimalnym nakładzie ziemi 1,5 m, uprzednio zalanych i posypanych środkiem dezynfekującym. W przypadku funkcjonującego gabinetu weterynaryjnego odpady powinny być przekazywane do unieszkodliwienia termicznego. Niedozwolone jest kierowanie odpadów weterynaryjnych na składowisko odpadów komunalnych.


Przechowywanie ...