Paszporty dla zwierząt


Anna Słowińska
"Vox iuris" Doradztwo Prawne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami paszport może wystawić zwierzęciu tylko lekarz weterynarii wpisany do rejestru osób uprawnionych do wydawania paszportów i po spełnieniu warunków określonych przepisami. Warunki te oraz wzór paszportu i wymogi dotyczące jego wypełniania przedstawiam poniżej.

Wymogi unijne

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 998/2003/WE z dnia 26 maja 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE Nr L 146 z 13.06.2003 r.), paszporty wystawia się dla psów, kotów i fretek. Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość. Zgodnie z art. 24 d ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), podstawą do prowadzenia działalności z zakresu wydawania paszportów dla zwierząt jest wpis do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do ich wydawania. Wpis jest dokonywany na wniosek lekarza weterynarii. Podstawą wpisu jest uchwała właściwej terytorialnie Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.


Uprawnienia dotyczące możliwości wystawienia paszportu

Paszport może wystawić zwierzęciu tylko lekarz weterynarii wpisany do rejestru osób uprawnionych do wydawania paszportów, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Lekarz weterynarii chcący wystawiać paszporty dla zwierząt powinien spełniać następujące warunki:

- posiadać prawo wykonywania zawodu,

- prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudniony w zakładzie leczniczym dla zwierząt,

- opłacać na bieżąco składki członkowskie,

- mieć czytnik mikroczipów,

- znać przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym.

...