Jak uniknąć posiadania kasy fiskalnej?


Anna Słowińska
Vox iuris Doradztwo Prawne Szczecin

Od 1 maja br. wchodzi obowiązek instalacji kas fiskalnych w zakładach leczniczych dla zwierząt. Sankcje za brak posiadania kasy fiskalnej są surowe. Czy można jednak uniknąć instalacji tego urządzenia bądź chociażby odroczyć jej termin? Okazuje się, że można.

Ustawodawca, wprowadzając wymóg rejestracji kas rejestrujących, wprowadził jednocześnie możliwość zwolnienia niektórych grup podatkowych oraz czynności z tego obowiązku. Zwolnienia takie są możliwe po spełnieniu określonych warunków. W przypadku kontroli oraz wszczęcia postępowania podatkowego należy jednak odpowiednio udokumentować wykonywane usługi poprzez okazanie faktur, listy odbiorców czy prowadzenie ewidencji i przechowywanie dowodów przeprowadzonych transakcji, aby w razie potrzeby bronić się przed organem podatkowym. Ponadto podatnik może złożyć wniosek o odroczenie instalacji kasy rejestrującej, jeśli odpowiednio wykaże trudną sytuację ekonomiczną.


Kiedy istnieje obowiązek rejestracji kasy?

Obowiązek rejestracji dotyczy lekarzy weterynarii płatników będących zarówno płatnikami VAT, jak i niebędących płatnikami VAT, rozliczających się na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów), na zasadach karty podatkowej, spółek fizycznych oraz prawnych typu "z o.o." i "SA". Zobowiązanie stosowania kas fiskalnych dotyczy podmiotów, które w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 40 tys. zł obrotu (dla firm nowo utworzonych, rozpoczynających sprzedaż w 2011 lub 2012 roku limit ten wynosi 20 tys. zł).


Sankcje za brak kasy rejestrującej

Przepisy prawa przewidują określone sankcje w przypadku stwierdzenia braku ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy rejestrującej. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala - za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nal...