Spór z klientem - sąd czy ugoda?


Anna Słowińska
Vox iuris Doradztwo Prawne Szczecin

W przypadku sporu z klientem warto zastanowić się, czy sąd to najlepszy sposób jego rozwiązania. Proces sądowy jest czasochłonny, a koszty ponosi strona przegrana. Alternatywą dla postępowania sądowego, również w trakcie jego trwania, może być postępowanie mediacyjne, które prowadzi do zawarcia trwałej ugody pomiędzy stronami. Zanim jednak do niego dojdzie, strony muszą wyrazić chęć wzięcia w nim udziału.

Ugoda bez mediatora

Po wniesieniu pozwu do sądu pozwany może prowadzić negocjacje z pozwanym, aby zlikwidować spór, który istnieje między nimi. Negocjacje mogą doprowadzić do sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda między stronami, co spowoduje, że pozew nie zostanie wniesiony albo będzie wycofany, jeśli już został wniesiony. Akt ugody należy sporządzić na piśmie. Gdy strony dojdą do porozumienia, treść tego aktu jest w przypadku istniejącego procesu sądowego wciągana do protokołu rozprawy, a sąd umarza postępowanie w sprawie. Każda ze stron może uchylić się od skutków prawnych ugody, jeżeli została ona zawarta pod wpływem błędu lub dla pozoru.


Mediacja sądowa - wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

Z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego mogą wystąpić obie strony bądź jedna ze stron sporu. Po uzyskaniu zgody drugiej ze stron można przystąpić do procesu mediacji pomiędzy stronami, który jest dobrowolny i umożliwia stronie odstąpienie na każdym jego etapie. Strony do postępowania mediacyjnego może również postanowieniem skierować sąd.


Co zawiera wniosek o mediację?

Wniosek zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Powinien być podpisany przez stronę, która go złożyła. Gdyby wcześniej strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku należy dołączyć odpis tej umowy.


Postępowanie mediacyjne

Postępowanie mediacyjne jest niejawne, a mediator powinien zachować w tajemnicy fakty, o ...