Jak założyć krematorium dla zwierząt - wymagania, decyzje, zezwolenia


Anna Stychlerz
"Vox iuris" Doradztwo Prawne Szczecin

Zarówno składowanie odpadów, jak i ich termiczne przekształcanie może odbywać się wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów sanitarno-weterynaryjnych oraz wymogów określonych przepisami ochrony środowiska. Z uruchomieniem nowej spalarni - krematorium dla zwierząt wiąże się wiele formalności, m.in. uzyskanie tytułu prawnego do terenu, na którym ma być zlokalizowana spalarnia, uzyskanie opinii Głównego Inspektora Sanitarnego i zapewnienie środków technicznych do przewożenia zwłok zwierzęcych. Wymagania te omawiam poniżej.

Przepisy unijne

Zagadnienia postępowania ze zwłokami zwierząt domowych reguluje, w zakresie kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r., ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 273 z 10.10.2002 r., str. 1). Martwe zwierzęta domowe, jako surowiec kategorii 1, podlegają:

- bezpośredniemu unieszkodliwianiu jako odpady przez spopielanie w zatwierdzonej spalarni,

- po przetworzeniu w zatwierdzonych zakładach przetwórczych unieszkodliwianiu jako odpady przez spopielanie lub współspopielanie w zatwierdzonych spalarniach lub współspalarniach,

- po przetworzeniu w zatwierdzonych zakładach przetwórczych unieszkodliwianiu jako odpady przez składowanie na zatwierdzonych składowiskach. Urządzenia muszą być zaprojektowane, wyposażone, zbudowane i eksploatowane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiednią temperaturę spalania, oraz wyposażone w komputerowy lub graficzny system do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów procesu (konieczne jest sporządzenie projektu przez architekta),

- instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów muszą być wyposażone w przynajmniej jeden palnik pomocniczy, włączający się automatycznie w celu stałego utr...