Prawo wykonywania zawodu - odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa wykonywania zawodu


Anna Stychlerz
"Vox iuris" Szczecin

Z odmową przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii wiążą się bardzo poważne konsekwencje. Lekarz, który otrzymał odmowną decyzję w zakresie przyznania prawa wykonywania zawodu, nie uzyska wpisu do rejestru lekarzy prowadzonego przez właściwą izbę lekarsko-weterynaryjną. W związku z powyższym nie będzie posiadał uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Nie będzie więc mógł wykonywać zawodu lekarza weterynarii w żadnej z form. Jak sama nazwa wskazuje, to dopiero prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (z nadanym indywidualnie numerem i czasem obowiązywania oraz pieczęcią urzędową - patrz niżej - zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii) daje możliwość wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwały organów samorządu w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu bądź odmowy jego przyznania mają moc decyzji administracyjnych. Przysługuje od nich odwołanie do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ostateczną formą odwołania jest skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przesłanki przyznawania prawa wykonywania zawodu

Zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała prawo jego wykonywania po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie. Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, prawo wykonywania zawodu może być przyznane osobie, która jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i:

1. posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską szkołę wyższą albo

2. posiada dyplom albo inne dokumenty potwierdzające formalne kwalifikacje lekarza weterynarii wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej albo

3. posiada dyplom lekarza weterynarii lub inne dokumenty potwierdz...