Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna - aspekty prawne prowadzenia


Anna Stychlerz
"Vox iuris" Doradztwo Prawne Szczecin

Lekarz prowadzący praktykę lekarsko-weterynaryjną ma ustawowy obowiązek prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz ze stosowanych produktów leczniczych. W procesie leczenia zwierzęcia lekarz weterynarii leczący zwierzęta dokonuje wpisów w ewidencji leczenia zwierząt. Pod każdym wpisem w dokumentacji powinny znaleźć się pieczątka o ustalonym wzorze i podpis lekarza. Zakres i sposób prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej określa rozporządzenie wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1022).

Książka leczenia zwierząt domowych

W przypadku leczenia zwierząt domowych lekarz weterynarii ma obowiązek prowadzenia oddzielnej książki leczenia zwierząt. Książka leczenia zwierząt domowych powinna zawierać:

1) nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia dokonywania wpisów w książce,

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela zwierzęcia,

4) datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych,

5) opis leczonego zwierzęcia, w tym gatunek, płeć, rasę, wiek lub datę urodzenia, kolor,

6) informacje o przebiegu wizyty, w tym:

a) dane uzyskane z wywiadu lekarskiego,

b) wynik badania klinicznego, sekcyjnego i ewentualnych badań diagnostycznych,

c) rozpoznanie choroby,

d) nazwę, ilość i dawkowanie zastosowanego lub przepisanego na receptę lekarza weterynarii produktu leczniczego,

e) zabiegi lecznicze lub profilaktyczne,

f) zalecenia lekarskie,

g) podpis i pieczęć lekarza weterynarii leczącego zwierzę.

Lekarz weterynarii nie ma obowiązku wydawania dokumentów potwierdzających nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych dla właścicieli zwierząt domowych. Jednak fakt sprzedaży...