Skutki niepłacenia składki członkowskiej przez lekarza weterynarii


Anna Stychlerz
Vox Iuris Doradztwo Prawne Szczecin

Opłacanie składki członkowskiej przez lekarza weterynarii stanowi obowiązek wynikający z ustawy z dnia 21 grudnia o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Niepłacenie składki przez dłuższy czas może wynikać z różnych powodów. Skutkiem niepłacenia składki członkowskiej na rzecz okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej może być utrata prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii. Ponadto nieuiszczanie składki przez okres dłuższy niż rok powoduje skreślenie lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.

Nie w każdym wypadku jednak to skreślenie jest możliwe, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może bowiem odmówić skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej z powodu nieopłacania składki przez okres dłuższy niż rok, jeżeli przeciwko temu lekarzowi toczy się postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Od uchwały okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przedmiocie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarzowi przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Natomiast od uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lekarzowi przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.


Sprawa Mieczysława S.

Mieczysław S., lekarz weterynarii, przez ponad rok nie opłacał składki członkowskiej na rzecz izby lekarsko-weterynaryjnej w W. Okręgowa izba lekarsko-weterynaryjnej w W., w związku z faktem nieopłacania składek, uchwałą dokonała stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez lek. wet. Mieczysława S. i skreślenia go z rejestru członków. Po złożeniu przez lekarza odwołania do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, ta utrzymała w mocy zaskarżoną uchwałę. W uzas...