Warunki prawne prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt


Lek. wet. Michał Golacik

Znakomita większość absolwentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, kończąc ciężkie lata nauki na swojej Alma Mater i uzyskując dyplom oraz tytuł lekarza weterynarii, marzy o otwarciu własnej lecznicy, aby móc robić to, czego ich nauczono - nieść pomoc chorym zwierzętom.

W rozumieniu przepisów ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (1) zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej. Zakład leczniczy dla zwierząt może być prowadzony w formie gabinetu, przychodni, lecznicy, kliniki oraz weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego. Niezależnie od formy zakład leczniczy może być utworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kierownikiem zakładu może być wyłącznie lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu, przy czym lekarz weterynarii nie może kierować więcej niż jednym zakładem leczniczym dla zwierząt oraz nie może jednocześnie wykonywać zawodu w hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt.

Należy przy tym pamiętać, że wykonywanie przez lekarza weterynarii swojego zawodu w sposób zorganizowany i ciągły, w tym w formie zakładu leczniczego dla zwierząt, jest w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (2) podjęciem przez niego działalności gospodarczej, a sam lekarz uzyskuje status przedsiębiorcy.


Warunki prawne podjęcia działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest działalnością zarobkową, do której zalicza się m.in. działalność usługową, a także działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Osoba fizyczna, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna i jednostka organizacyjna ...