Dlaczego właśnie o owcach?


Dr inż. Dominik Popielarczyk
doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki, absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, specjalista w dziedzinie hodowli owiec, kóz i zwierzyny płowej

Wiele osób w Polsce nie zdaje sobie sprawy, jak duży jest potencjał produkcyjny owiec. To, że nie jesteśmy przedstawicielami narodu tradycyjnie spożywającego baraninę/jagnięcinę, jest faktem. Po załamaniu się rynku wschodniego, skupującego wszelkie dostępne ilości wełny (4), wydawać by się mogło, że owiec w Polsce być nie powinno. Jest jednak inaczej (ryc. 1).

Pochodzenie owcy domowej (Ovis aries)

Owca została udomowiona w 9.-7. tysiącleciu przed naszą erą. Przodkami owcy domowej były: muflon europejski (Ovis musimon), argali - azjatycka owca górska (Ovis ammon) oraz azjatycka owca stepowa - arkal (Ovis vignei - Ovis orientalis). Systematyka tych gatunków jest obecnie często podważana, po przeprowadzeniu badań genetyki mikrosatelitarnej zwierząt. Wielu naukowców za protoplastów owcy domowej uważa również innych przedstawicieli dzikich owiec, takich jak urial, archar - gatunki azjatyckiej dzikiej owcy (3).

Wszystkie trzy gatunki dają w krzyżowaniu płodne potomstwo, jednakże ze względu na zajmowanie przez ich przedstawicieli różnych środowisk klasyfikuje się je jako odmienne gatunki (jak wiadomo, gatunkiem nazywamy zwierzęta mające zbiór wspólnych cech, zamieszkujące ten sam biotop i zdolne do wydania na świat płodnego potomstwa). Mimo że gatunek owca domowa jest klasycznym przedstawicielem hybrydy międzygatunkowej, czyli bastarda, można wśród jej przedstawicieli wyróżnić zwierzęta o w...