Zakład leczniczy dla zwierząt - czy działalność weterynaryjna może być prowadzona tylko w tej formie?


Anna Stychlerz
"Vox iuris" Doradztwo Prawne Szczecin

"Czy chcąc wykonywać wyłącznie rtg zwierząt, jestem zmuszony robić to tylko w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, czy też mogę założyć działalność gospodarczą, ale nie jako z.l.z., bądź wykonywać rtg zwierząt na zasadzie umowy cywilnoprawnej z z.l.z.?". Takie wątpliwości i pytania często pojawiają się podczas prowadzenia przez Państwa praktyki weterynaryjnej. Na te pytania odpowiadam w dalszej części tekstu.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. nr 11, poz. 95 ze zm.; dalej w skrócie u.z.l.) stanowi, że „Usługa weterynaryjna jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności, polegającą w szczególności na:

1) badaniu stanu zdrowia zwierząt,

2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,

3) leczeniu zwierząt,

4) udzielaniu porad i konsultacji,

5) pielęgnacji zwierząt,

6) wydawaniu opinii i orzeczeń,

7) wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu,

8) wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

9) wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9, wykonywanie rtg zwierząt można zakwalifikować do innych badań diagnostycznych. Natomiast art. 2 ust. 2 u.z.l. stanowi, iż: "Usługi weterynaryjne mogą być świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu z zastrzeżeniem art. 3 w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt". Z brzmienia przytoczonego wyżej art. 2 ust. 2 u.z.l. wynika wyraźnie, że usługi weterynaryjne, określone w art. 2 ust. 1 u.z.l., mogą być świadczone wyłącznie:

1) w zakładzie leczniczym dla zwierząt,

2) przez lekarza ...