Wspólnotowe i krajowe uregulowania prawne dotyczące nadzoru nad salmonelozami u drobiu


Dr n. wet. Grzegorz Madajczak
Zakład Bakteriologii NIZP-PZH

Zakażenia pałeczkami Salmonella u kur należy zawsze rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy z nich to salmoneloza jako przyczyna strat w produkcji - zarówno w stadach kur niosek, jak i w stadach brojlerów. Ponadto salmoneloza, przynajmniej niektóre z jej form, jest zoonozą, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Z obu powodów salmoneloza podlega szczególnemu nadzorowi regulowanemu przez przepisy prawa wspólnotowego, jak i krajowego.

Prawo wspólnotowe

W przypadku gdy pobieranie próbek przeprowadzane z inicjatywy hodowcy odbywa się na terenie gospodarstwa, rutynowe pobieranie próbek należy przeprowadzić w trzech przypadkach podczas cyklu produkcyjnego:

W wyjątkowych przypadkach, gdy właściwy organ ma wątpliwości co do wyników negatywnych uzyskanych w ramach pierwszego urzędowego pobrania na terenie gospodarstwa, można przeprowadzić dodatkowe urzędowe potwierdzające pobieranie próbek, obejmujące odchody lub ptaki (w celu wykrycia pałeczek Salmonella w narządach). W wyjątkowych przypadkach, gdy właściwy organ ma wątpliwości co do wyników pozytywnych uzyskanych w ramach pobrania próbek przeprowadzonego z inicjatywy hodowcy na terenie gospodarstwa, można przeprowadzić dodatkowe urzędowe pobieranie próbek.

Przepisy prawa krajowego