Ochrona i poufność dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej - komu lekarz może udostępnić dokumentację?


Anna Stychlerz
"Vox Iuris" Doradztwo Prawne Szczecin

Lekarz weterynarii prowadzący dokumentację lekarsko-weterynaryjną powinien zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnić jej ochronę i poufność. Udostępnienie dokumentacji jest możliwe tylko podmiotom i w zakresie określonym w ustawie, a właścicielom zwierząt w zakresie dotyczącym świadczonej usługi weterynaryjnej. Dokumentacja powinna ponadto zostać zabezpieczona przed jej udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Zakres udostępnienia dokumentacji

- okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru,

- organom Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt,

- sądom i prokuraturom oraz sądom lekarsko-weterynaryjnym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem,

- właścicielowi zwierzęcia w zakresie dotyczącym świadczonej usługi weterynaryjnej,

- innemu zakładowi leczniczemu dla zwierząt, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczenia usług weterynaryjnych.


Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna może stanowić ewentualny dowód w sprawach z powództwa cywilnego, w sprawach karnych lub w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej, prowadzonych przed sądami lekarsko-weterynaryjnymi. Warto się więc pokusić o jej rzetelne i dokładne prowadzenie lub ewentualne uzupełnianie jej braków na bieżąco. Warto ponadto pamiętać, że nieprowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej bądź jej prowadzenie, ale w sposób nieprawidłowy podlega sankcjom ka...