Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji a praktyka lekarsko-weterynaryjna


Anna Stychlerz
"Vox Iuris" Doradztwo Prawne Szczecin

Obowiązkiem lekarza weterynarii jest przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji w prowadzeniu prywatnej praktyki oraz przestrzeganie uchwał samorządu w tym zakresie. Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii obowiązującym od 24 marca 2008 r., niedopuszczalne jest pozyskiwanie pacjentów w sposób niezgodny z zasadami etyki i lojalności wobec kolegów. Lekarza weterynarii obowiązuje zakaz używania i zezwalania na używanie swojego nazwiska oraz tytułu zawodowego do reklamowania usług i towarów. Nie dotyczy to wydawania opinii naukowych opartych na badaniach własnych. Ponadto informacje o wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej nie mogą wykraczać poza ramy ustalone przez samorząd zawodowy i przepisy prawa. Nie wolno także podawać cen za wykonywane przez siebie usługi. Lekarz weterynarii powinien przestrzegać zasad dotyczących umieszczania informacji o swojej praktyce zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Konkurencja to proces, w którym podmioty rynkowe współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej celem realizacji swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o wiele cech oferty rynkowej, takich jak cena, jakość, forma płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji. Wśród form konkurencji możemy wyróżnić konkurencję cenową i pozacenową. Konkurencja pozacenowa oparta jest o:

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii, lekarz weterynarii pełniący czynności kontrolne wobec swego kolegi nie może ich przeprowadzać pod jego nieobecność. Uwagi pokontrolne przekazuje organowi zlecającemu kontrolę i kontrolowanemu, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej. Ponadto lekarz weterynarii nie może wykorzystywać swego stanowiska służbowego w stosunku do osób podległych dla osiągnięcia korzyści m...