Zmiana siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego Vox iuris

Często w trakcie prowadzenia praktyki lekarsko-weterynaryjnej pojawia się konieczność zmiany siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt. Zmiana siedziby firmy powoduje obowiązek dokonania zmian formalno-prawnych w rejestrze zakładów leczniczych dla zwierząt. Chęć dokonania zmiany siedziby firmy należy zgłosić w drodze powiadomienia o zmianie regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt okręgowej izbie lekarskiej, właściwej ze względu na siedzibę zakładu.

Regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt

Regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt, nadany przez podmiot, który utworzył zakład, określa organizację i funkcjonowanie zakładu leczniczego dla zwierząt. W regulaminie zakładu leczniczego dla zwierząt powinny zgodnie z ustawą znaleźć się dane dotyczące:

- podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt,

- nazwy zakładu leczniczego dla zwierząt, odpowiadającej zakresowi świadczonych usług weterynaryjnych,

- celu i zadań zakładu leczniczego dla zwierząt,

- siedziby i obszaru działania,

- rodzaju i zakresu świadczonych usług weterynaryjnych,

- organizacji wewnętrznej zakładu leczniczego dla zwierząt,

- zasad i trybu prowadzenia szkoleń, o których mowa w art. 12 ustawy.

Regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. O zmianach w regulaminie podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany każdorazowo powiadomić okręgową radę lekarsko-weterynaryjną w terminie 30 dni od dnia ich wprowadzenia (art. 15 ust. 3 ustawy).


O zmianach w regulaminie podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany każdorazowo powiadomić okręgową radę lekarsko-weterynaryjną w terminie 30 dni od dnia ich wprowadzenia.


Zmiana siedziby zakładu

Zmiana siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt bez zmiany kategor...