Obowiązki informacyjne lekarzy weterynarii a prawo właściciela zwierzęcia do pełnej informacji


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego Vox iuris

Właściciel chorego zwierzęcia ma prawo do pełnej informacji o stanie jego zdrowia, nawet w sytuacjach, gdy jest ona niekorzystna dla zwierzęcia. Ponadto na lekarzu weterynarii ciąży obowiązek informowania właściciela o popełnionych uchybieniach i błędach własnych. Zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. nr 11, poz. 95), lekarz weterynarii przed przystąpieniem do świadczenia usługi weterynaryjnej może żądać od właściciela zwierzęcia pisemnej zgody na wykonanie tej usługi. Najczęściej jednak zgoda na zabieg lekarsko-weterynaryjny jest wyrażana w formie domniemanej lub ustnej.


Przypadki niedoinformowania właściciela