Uznawanie kwalifikacji nabytych w Polsce w innych krajach Unii Europejskiej


Anna Stychlerz
Vox iuris Doradztwo Prawne Szczecin

Uznawanie dyplomów na poziomie Unii Europejskiej odbywa się w oparciu o przyjęte w tym zakresie dyrektywy wdrażające systemy uznawania dyplomów wymaganych do wykonywania zawodów regulowanych. Chęć wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej wiąże się ze złożeniem wniosku do właściwego urzędu w tym państwie. Lekarz weterynarii ubiegający się o prawo wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim powinien być w pełni uprawniony do wykonywania zawodu w swoim kraju. Możliwa jest także sytuacja, w której lekarz weterynarii posiadający kwalifikacje na terytorium państwa członkowskiego uzyska czasowe prawo wykonywania zawodu w Polsce. Prawo takie jest przyznawane bez konieczności uzyskiwania wpisu do właściwego rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.

Regulacja kwalifikacji zawodowych

W zakresie dotyczącym zawodu lekarza weterynarii sprawy kwalifikacji zawodowych reguluje dyrektywa z dnia 7 września 2005 r. nr 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE L 255 z 30.09.2005 str. 22 z późn. zm.). Celem przyjęcia dyrektywy przez Parlament Europejski i Radę było stworzenie jednego nowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, który zastąpi kilka dyrektyw systemu ogólnego i kilka dyrektyw sektorowych. Wdrożenie tej dyrektywy do prawa polskiego polegało na dokonaniu zmian w rozdziale 1 obowiązującej ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. W świetle ww. dyrektywy zawód lekarza weterynarii należy do tzw. „zawodów sektorowych”, których funkcjonowanie wymaga szczegółowych regulacji w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W Polsce transpozycja dyrektyw sektorowych dotyczących lekarzy weterynarii odbyła się w wyniku nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, która reguluje wykonywanie zawodu lekarza wet...