Wymagania dla aparatów rtg na potrzeby diagnostyki weterynaryjne


Anna Stychlerz
„Vox iuris”
Doradztwo Prawne Szczecin

Niezbędnym elementem diagnostyki weterynaryjnej są zdjęcia rtg, wykonywane za pomocą aparatów rtg w zakładach leczniczych dla zwierząt. Wymagania dla aparatów rtg, jak i ich stosowanie zostały określone zapisami ustawowymi. Przy okazji omawiania wymagań dla tego rodzaju sprzętu warto wspomnieć o dokumentacji medycznej, do której należą zdjęcia rtg.

Często zdarza się, że zakład leczniczy dla zwierząt odmawia wydania zdjęcia rtg właścicielowi zwierzęcia. Jest to jednak niezgodne z przepisami prawa. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004, nr 11, poz. 95), zakład leczniczy dla zwierząt prowadzi dokumentację świadczonych usług weterynaryjnych oraz zapewnia jej ochronę i poufność. Dokumentację należy udostępnić właścicielowi zwierzęcia w zakresie dotyczącym świadczonej usługi weterynaryjnej. Dokumentację można także udostępnić innemu zakładowi leczniczemu dla zwierząt, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości usług weterynaryjnych. Dokumentacja dotycząca procesu leczniczego zwierzęcia powinna być przechowywana w zakładzie leczniczym dla zwierząt przez 3 lata.


Podstawa prawna

Wymagania w zakresie posiadania i stosowania aparatów rentgenowskich w zakładach leczniczych dla zwierząt zostały określone w przepisach ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 276 z późn. zm.; dalej w skrócie prawo atomowe) oraz przepisach rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.


Zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, dokumentację leczenia zwierzęcia należy udostępnić właścicielowi zwierzęcia w zakresie dotyczącym świadczonej usługi weterynaryjnej.


Aparat rtg ...