Kasy rejestrujące - zwolnienie dla usług weterynaryjnych do końca 2008 roku


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego Vox iuris

Do końca 2008 roku lekarze weterynarii dokonujący sprzedaży towarów lub świadczący swoje usługi są zwolnieni z obowiązków ewidencyjnych przy zastosowaniu kas rejestrujących. Umożliwia to im rozporządzenie podpisane przez ministra finansów w dniu 27 czerwca 2008 r., zwalniające do 31 grudnia 2008 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów lub świadczenia usług z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wśród wymienionych zwolnionych usług znajdują się usługi weterynaryjne, stanowiące poz. 26 załącznika do ww. rozporządzenia.

Podstawa zwolnienia

Podstawę zwolnienia usług weterynaryjnych na czas określony do dnia 31 grudnia 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowi rozporządzenie ministra finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 113, poz. 720), wydane na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Rozporządzenie to weszło w życie 1 lipca 2008 r.


Co obejmuje zwolnienie?

Zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych obejmują dwie grupy zwolnień - zwolnienia podmiotowe oraz zwolnienia przedmiotowe. Zwolnienie podmiotowe jest uzależnione od osiągniętego obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W związku z tym każda sprzedaż na rzecz tych osób ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy ...