Wymagania dla lecznic weterynaryjnych


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Zgodnie z ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt z 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95), zakładem leczniczym dla zwierząt jest lecznica weterynaryjna. Przepisy art. 9 ww. ustawy ustalają standardy lokalizacyjne i techniczne pomieszczeń oraz zawierają nakaz odpowiedniego wyposażenia technicznego i sanitarnego dla tego rodzaju zakładu leczniczego dla zwierząt.

W przypadku lecznic weterynaryjnych ustawa wprowadza ponadto wymóg zapewnienia całodobowej obserwacji i leczenia zwierząt. Lecznicą weterynaryjną może poza tym kierować lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz co najmniej 2-letni okres pracy w zawodzie lekarza weterynarii. Szczegółowe wymagania dla lecznic weterynaryjnych przewiduje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz. U. Nr 194, poz. 1992). Nieprzestrzeganie standardów określonych w przepisach prawa dla zakładu leczniczego dla zwierząt może wiązać się z odmową wpisania go do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt bądź wykreśleniem tego zakładu z rejestru.


Lokalizacja lecznicy

- odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń lecznicy, dostosowane do gatunków leczonych zwierząt;

- podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych;

- miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

- przy pokoju przyjęć poczekalnię z miejscami siedzącymi.

Ponadto lecznica weterynaryjna powinna być wyposażona w instalacje: wodną, elektryczną, grzewczą, kanalizacyjną oraz urządzenia zapewniające wymianę powietrza.


Pokój przyjęć

W pokoju przyjęć lecznicy weterynaryjnej, podobnie jak w przypadku gabinetu weterynaryjnego i kliniki weterynaryjnej, powinien zn...