Specjalizacja lekarzy weterynarii - obecny stan prawny i proponowane zmiany


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Lekarz weterynarii zamierzający specjalizować się w jednej z wybranych przez siebie dziedzin weterynarii powinien wystąpić z odpowiednim wnioskiem o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne. Warunkiem przyjęcia na szkolenie specjalizacyjne jest posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy zawodowej.

Obecne przepisy przewidują możliwość odbycia i ukończenia specjalizacji w 17 dziedzinach weterynarii. Po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego lekarz weterynarii uzyskuje tytuł specjalisty. Tryb i zasady uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. (Dz. U. nr 131, poz. 667). Warto nadmienić, że po kilkunastu latach obowiązywania ww. aktu prawnego proponuje się jego znowelizowanie, które ma na celu dostosowanie przepisów do praktyki specjalizacyjnej.

Warunki ubiegania się o uzyskanie tytułu specjalisty

Zgodnie z przepisami powołanego we wstępie rozporządzenia, tytuł specjalisty w danej dziedzinie weterynarii nadaje się lekarzowi weterynarii, który:

- wykonywał przez co najmniej cztery lata zawód lekarza weterynarii,

- ukończył szkolenie specjalizacyjne według programu ustalonego dla danej specjalności,

- zdał egzamin specjalizacyjny.

Lekarz weterynarii ubiegający się o uzyskanie tytułu specjalisty powinien wystąpić z wnioskiem do Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne. Warunkiem przyjęcia na szkolenie specjalizacyjne jest wykazanie się co najmniej 2-letnim stażem pracy zawodowej. O kolejności przyjęcia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalistyczne.

Wniosek

Wniosek o przyjęcie na specjalizację powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,

- określenie miejsca zamieszkania,

- informację ...