Spółka partnerska lekarzy weterynarii - jak ją utworzyć, reprezentacja i odpowiedzialność wspólników oraz rozwiązanie spółki


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Spółka partnerska, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2001 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej w skrócie k.s.h.), może być utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, m.in. lekarza weterynarii. Poniżej omawiam, w jaki sposób można utworzyć spółkę partnerską, jak wygląda jej reprezentacja oraz odpowiedzialność między wspólnikami. Ponadto wskazuję na sytuacje, w jakich może dojść do rozwiązania spółki partnerskiej.

Umowa spółki Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Bez zachowania tej formy umowa będzie nieważna. Zgodnie z art. 91 k.s.h. umowa spółki partnerskiej powinna zawierać: - określenie zawodu wykonywanego przez wspólników, - zakres działalności spółki (np. usługi weterynaryjne), - nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, - dane osobowe wspólników uprawnionych do reprezento...