Spółka cywilna lekarzy weterynarii - zasady przekształcania, rozwiązania, podziału majątku spółki oraz rozliczenia między wspólnikami


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

W celu wykonywania usług z zakresu medycyny weterynaryjnej lekarze weterynarii mogą utworzyć spółkę cywilną. Jej funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Spółka cywilna powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki przez co najmniej dwa podmioty. Niedopuszczalne jest prowadzenie spółki tylko przez jeden podmiot.

Wspólnicy, którzy zawarli umowę spółki cywilnej, zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób, np. polegający na świadczeniu usług weterynaryjnych. W pewnych sytuacjach przewidzianych w ww. ustawie może dojść do rozwiązania spółki, czyli do ustania jej bytu prawnego. Jak w takich okolicznościach wygląda podział majątku między wspólnikami oraz ich wzajemne rozliczenia? Jak dokonać zmian w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt czy ...