Wymagania dla hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych prowadzą obrót wyrobami medycznymi stosowanymi w praktyce weterynaryjnej, przeznaczonymi dla zwierząt lub do stosowania w pomieszczeniach dla zwierząt. Ponadto mogą prowadzić obrót hurtowy: środkami żywienia zwierząt (paszami, dodatkami paszowymi, premiksami), środkami higienicznymi, środkami do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Zaopatrują się w nich najczęściej zakłady lecznicze dla zwierząt.

Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy. Hurtownie te można prowadzić tylko po uzyskaniu specjalnego zezwolenia. Należy jednak spełniać odpowiednie wymagania formalne i techniczne oraz zatrudniać wykwalifikowany personel. Niezbędne jest ponadto przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Na prowadzących hurtownie spoczywa również obowiązek kwartalnego raportowania o wielkości obrotu produktami ...