Prawo wykonywania zawodu - zasady przyznawania i stwierdzania utraty


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Zawód lekarza weterynarii może uprawiać osoba, która uzyskała prawo jego wykonywania. Prawo wykonywania zawodu to dokument państwowy upoważniający do uprawiania określonego zawodu na terenie naszego kraju.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, prawo wykonywania zawodu może być przyznane osobie, która jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i posiada: - dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską szkołę wyższą albo - dyplom lub inne dokumenty potwierdzające formalne kwalifikacje lekarza weterynarii wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europ...