Odmowa wpisu do ewidencji - jak się odwołać od decyzji?


Anna Stychlerz
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym prawa weterynaryjnego
Vox iuris

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. nr 11, poz. 95), zakład leczniczy dla zwierząt świadczy usługi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. Ewidencja prowadzona jest przez właściwą ze względu na miejsce siedziby zakładu okręgową radę lekarsko-weterynaryjną.


Jest ewidencją jawną i zawiera dane dotyczące m.in. nazwy zakładu leczniczego dla zwierząt, jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika zakładu oraz liczby pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego. Za wpis do ewidencji pobierana jest opłata. Podstawą jej pobrania są przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt (Dz. U. Nr 194, poz. 1996).
Opłaty za wpis do ewidencji przedstawiają się następująco: