Rozród owiec - istotny aspekt współczesnej hodowli towarowej. Fizjologia rozrodu maciorek


Dr Aneta Ziembińska

Chów i hodowla owiec, a w szczególności ras mięsnych, nastawione są obecnie na produkcję jagniąt rzeźnych i związany z tym zysk producenta. Dlatego też zagadnienie rozrodu należy traktować jako główny aspekt hodowli towarowej tego gatunku zwierząt gospodarskich. Znajomość fizjologii, naturalnych zależności oraz umiejętność sterowania rozrodem są podstawą organizacji chowu i ekonomiki produkcji jagniąt.

W celu zwiększenia opłacalności produkcji zwierzęcej niezbędne jest pełne wykorzystanie potencjału rozrodczego maciorek. Odnosi się to przede wszystkim do ras owiec, których plenność można znacznie poprawić poprzez zwiększenie liczby wykotów na jednostkę czasu, czyli przez przedłużenie okresu aktywności płciowej, tak aby maciorki kociły się dwa razy do roku lub co najmniej trzy razy w ciągu dwóch lat.

Selekcja na cechy ilościowe związane z rozrodczością, takie jak liczebność miotów lub częstość wykotów, jest mało skuteczna z powodu ich niskiej odziedziczalności i dużego uzależnienia od warunków środowiskowych. Liczebność miotu zależy od wielu czynników biologicznych, na które największy wpływ mają poziom żywienia i klimat. Są to:

1. Liczba komórek jajowych uwalnianych podczas rui.

2. Procent zapłodnionych komórek jajowych.

3. Procent płodów rozwijających się prawidłowo aż do momentu porodu, często bowiem ich obumieranie ogranicza liczebność miotu.

Hodowca może także wpłynąć na cechy rozrodu swoich owiec, stosując wybrane metody hodowlane, jak na przykład krzyżowanie z rasą bardziej plenną. Powinien on brać pod uwagę efekt heterozji, przejawiający się zwiększoną płodnością u mieszańców międzyrasowych.

Podstawą ekonomiki produkcji jagniąt jest fizjologia rozrodu maciorek. Rozrodczość i jej tempo wpływają istotnie na gospodarczy efekt chowu owiec, w tym przypadku produkcji mięsa jagnięcego.

Dojrzałość płciową, czyli zdolność do wydawania na świat potomstwa zdrowego i zdolnego do dalszego rozwoju, ...