Czynniki wpływające na płodność loch


Dr hab. Anna Rekiel - prof. nadzw. SGGW
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW

Wczesne dojrzewanie płciowe i rozpłodowe, wielorodność, poliestryczność, krótka ciąża i cykl reprodukcyjny sprzyjają uzyskiwaniu dobrych wyników w rozrodzie. Plenność loch zależy od płodności, częstotliwości oproszeń oraz strat prosiąt w okresie odchowu.

Na plenność wpływają czynniki genetyczne i środowiskowe. Cechy rozrodu są nisko odziedziczalne (h2 tab. I), dlatego wpływ genotypu - rasy, i takich zjawisk jak heterozja czy inbred nie jest duży, chociaż z pewnością ważny. Wyniki rozrodu kształtuje środowisko, przede wszystkim żywienie, utrzymanie, warunki zoohigieniczne, a także skuteczność wykrywania rui i technika rozrodu. Pewien wpływ ma również struktura stada, wiek zwierząt, stres, pora roku.


Tabela I. Odziedziczalność (h2) wybranych cech związanych z rozrodem

Płodność jest wypadkową stopnia owulacji i przeżywalności embrionów. Płodność rzeczywista jest zawsze mniejsza (o 30-40%) od płodności potencjalnej ze względu na zamieralność zarodków i płodów na różnych etapach rozwoju. Straty zarodkowe występują w całym okresie ciąży, ale głównie w okresie preimplantacyjnym i bezpośrednio po implantacji, do 20.-30. dnia ciąży. Przekarmienie, stres, urazy to czynniki zwiększające zamieralność. Przemiany metaboliczne i hormonalne zależą od poziomu i jakości...