Warunki środowiskowe jako istotny element kształtujący produkcję i zdrowotność drobiu


Dr inż. Sebastian Nowaczewski
Zakład Drobiarstwa, UP w Poznaniu

W intensywnej produkcji drobiarskiej jest wiele czynników odpowiedzialnych za wyniki użytkowości, zdrowotność ptaków oraz jakość uzyskiwanych produktów (mięsa i jaj). Poza zagadnieniami związanymi z żywieniem drobiu (wykorzystywane komponenty paszowe, skład i forma mieszanki czy system jej podawania), wielowątkowym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ na produkcję, a tym samym ekonomię chowu ptaków użytkowych jest niewątpliwie szeroko rozumiane środowisko. Dotyczy to nie tylko parametrów fizycznych (np. temperatury, wilgotności, wentylacji, światła itd.), ale także technologicznych, jak obsada, stosunek płci czy liczba samic przypadająca na jedno gniazdo.

O zbyt wysokiej temperaturze mówi się bardzo często przy okazji analizowania stresu cieplnego u drobiu. Temat ten był podejmowany wielokrotnie, dlatego ograniczę się jedynie do krótkiego résumé. Badania wykazały, że stres cieplny u dorosłych ptaków może mieć miejsce, gdy temperatura powietrza jest równa lub przekracza 26-27 st. C. W takiej sytuacji organizm adaptuje się do nowych warunków kosztem wyników produkcyjnych. Wielokrotnie potwierdzano negatywny wpływ zbyt wysokiej temperatury otoczenia na wzrost, nieśność, spożycie i wykorzystanie paszy, śmiertelność zwierząt, a także jakość mięsa drobiowego i jaj. Potwierdzono również większą zapadalność drobiu na różne choroby w zbyt wysokich temperaturach pomieszczenia, w którym przebywają (ryc. 1).

Jak jednak wspomniano powyżej, temperatura to niejedyny czynnik środowiskowy, który w istotny sposób oddziałuje na organizm utrzymywanych ptaków użytkowych. Już bardzo wczesne badania wskazują na wpływ różnego poziomu wilgotności powietrza kurnika na wskaźniki produkcyjne brojlerów (Winn i Godfrey, 1967). Zachowując identyczną temperaturę pomieszczenia na początku odchowu oraz redukując ją sukcesywnie w ten sam sposób, autorzy zróżnicowa...