Wpływ iniekcji witamin in ovo na wskaźniki wylęgowości i jakość piskląt


Dr inż. Sebastian Nowaczewski
Katedra Hodowli i Użytkowania Drobiu, UP w Poznaniu

Większość badań prowadzonych na drobiu sprowadza się do doświadczeń na ptakach w okresie wychowu lub reprodukcji. Mają one na celu poprawę warunków utrzymania i zdrowotności zwierząt, optymalizację żywienia itp., aby w efekcie uzyskać lepsze wyniki produkcyjne. Z drugiej strony postępująca z roku na rok technika oraz pojawiające się możliwości mikromanipulacji, w tym na jajach wylęgowych, spowodowały, że od dobrych kilku lat obszar badań na drobiu został poszerzony o doświadczenia na ptakach jeszcze niewyklutych - embrionach. Dotyczą one np. zmian temperatury zarodka w czasie lęgu, wykorzystania przez niego w tym czasie składników pokarmowych z żółtka itd.

Coraz częściej doświadczenia te są również skierowane na określenie wpływu iniekcji in ovo różnych ważnych biologicznie związków (np. aminokwasów i ich pochodnych, hormonów, antybiotyków itp.) na rozwój i przemiany biochemiczne zarodków, wyniki wylęgowości, a także wzrost i rozwój piskląt po wylęgu (Henry i Burke, 1999; McReynolds i in., 2000; Heiblum i in., 2001; Ohta i Kidd, 2001; Zhai i in., 2008). Chociaż metody nastrzykiwania jaj lub zarodków w trakcie embriogenezy wymagają dużej sterylności i precyzji, w praktyce również znalazły zastosowanie. Przykładem jest system INOVOJEC®, służący do szczepienia prenatalnego piskląt.

Zawartość witamin w jaju jest uzależniona od zdolności organizmu samicy do deponowania ich w żółtku. Wpływa na to z kolei wiele czynników, zwłaszcza środowiskowych. Warunki utrzymania oraz prawidłowe żywienie, które jest kluczem do wysokiej zdrowotności stada reprodukcyjnego, wydają się najistotniejsze. Oczywiście w masowej, intensywnej produkcji drobiarskiej trudno jest jednocześnie zoptymalizować wszystkie istotne elementy składowe dobrostanu ptaków. Potwierdzają to m.in. prace, w k...