Rodzaj i jakość ściółki a wyniki produkcyjne i zdrowotność kurcząt brojlerów - artykuł przeglądowy


Dr inż. Sebastian Nowaczewski
Katedra Hodowli i Użytkowania Drobiu, UP w Poznaniu

Intensywna selekcja kur mięsnych w kierunku szybkiego tempa wzrostu i zwiększenia końcowej masy ciała spowodowała pojawienie się u kurcząt brojlerów szeregu chorób metabolicznych o wieloczynnikowej etiologii. Do najważniejszych można zaliczyć m.in. syndrom nagłej śmierci sercowej (SDS - Sudden Death Syndrom) i wodobrzusze (Ascities Syndrom), które wiążą się pośrednio z niewydolnością układu krwionośnego i oddechowego szybko rosnących ptaków (Kranen i in., 1998; Imaeda, 2000; Wideman, 2001). Często mówi się o zespole nadciśnienia płucnego u brojlerów (PSH - Pulmonary hypertension syndrom).

Bardzo często z wodobrzuszem wiąże się zjawisko hipoksemii, wynikające z obniżonej zawartości tlenu we krwi, które może przekształcić się w stan hipoksji, tj. niedobór tlenu w tkankach organizmu (Buys i in., 1999). U szybko rosnących kurcząt brojlerów obserwowano także mniejsze ciśnienie parcjalne tlenu (pO2), jak i mniejszą saturację hemoglobiny (Peacock, 1990; Olkowski, 1999). Poza wymienionymi chorobami metabolicznymi, poważny problem w produkcji kurcząt brojlerów stanowią również wszelkie choroby układu kostnego, stawów i ścięgien (Julian, 2005; Onbasilar, 2007), w tym przede wszystkim nóg (dyschondroplazja kości piszczelowej, osteomalacja, kulawizny, peroza, krzywice, choroby stawów itp.).

Coraz większy problem w chowie brojlerów kurzych, jak również indyków rzeźnych, stanowią także kontaktowe zapalenia skóry, które mogą występować w postaci obrzęków w okolicach piersi, dołu podkolanowego lub najczęściej w okolicach poduszki spodniej części stóp (FPD - Foot-pad dermatitis) (Ekstrand i in., 1998; Kjaer i in., 2006). Poważne jej uszkodzenia mogą być bolesne i powodować stres u ptaków oraz sprzyjać pojawianiu się innych zakażeń, co może przyczynić się do gorszego stanu zdr...