REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC W MAGAZYNIE WETERYNARYJNYM I DODATKU ON-LINE DO MW:


1. Redakcja przyjmuje artykuły pisane na komputerze i przesłane e-mailem z podaniem pełnych danych kontaktowych do pierwszego autora. Istnieje również możliwość przesłania artykułu na płycie CD lub DVD. Redakcja e-mailem zwrotnym potwierdza otrzymanie tekstu. Tekst powinien mieć objętość 12 000-15 000 znaków (łącznie ze spacjami), czyli ok. 6-8 standardowych stron komputerowych (1800 znaków/stronę). Teksty dłuższe wymagają dzielenia ich na części. Tekst powinien być zapisany w formacie edytora tekstów Word. W przypadku przesyłania artykułu pocztą na nośniku elektronicznym powinien być on dodatkowo wydrukowany (jednostronnie, z podwójnym odstępem między wierszami). Preferowane są artykuły praktyczne, z bogatą, kolorową ikonografią. Tekst powinien być poprzedzielany licznymi podtytułami.

2. Obowiązuje następujący układ tekstu:
a) tytuł pracy umieszczony na górze strony. Tytuł powinien odzwierciedlać treść artykułu i zachęcać Czytelnika do jego przeczytania; nie być lakoniczny i książkowy.
b) po tytule pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz tytuł naukowy lub zawodowy, dokładny adres autora (autorów). Przy pracach pochodzących z zakładów naukowych należy podać nazwę zakładu, dokładny adres, kod pocztowy, telefon do pierwszego autora.
c) do każdego artykułu przeznaczonego do publikacji w "Magazynie Weterynaryjnym" powinny być dołączone w języku angielskim: tytuł pracy, 5-6-zdaniowe summary i 2-3 słowa kluczowe.

3. Jednostki miary należy podawać według układu SI.

4. Tabele i ryciny:
a) tabele - zamieszczone na końcu artykułu - powinny być ponumerowane cyframi rzymskimi, zaopatrzone w tytuł i ewentualne objaśnienia (pod tabelą);
b) ryciny (wykresy, rysunki, fotografie, slajdy, rentgenogramy itp.), ponumerowane cyframi arabskimi (ryc. 1, 2 itd.), powinny być zapisane w formacie jpg lub tiff i mieć rozdzielczość 300 dpi. Należy przesłać je do redakcji e-mailem lub na nośniku cyfrowym (CD-ROM, DVD). Podpisy pod ryciny należy umieścić na końcu tekstu albo przesłać w osobnym pliku Word. Prosimy o niezapisywanie rycin do pliku Worda, ponieważ w takiej formie nie nadają się one do druku!

W tekście powinny być wstawione powołania na ryciny i tabele.

5. Artykuły powinny zawierać wykaz piśmiennictwa. Piśmiennictwo jest także dostępne w wyszukiwarce na stronie internetowej - www.magwet.pl Wykaz piśmiennictwa cytowanego w tekście powinien być zestawiony w porządku alfabetycznym nazwisk autorów.
a) Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: liczbę porządkową, nazwisko autora (autorów), pierwszą literę imienia (imion) (należy wymienić nazwiska wszystkich współautorów w kolejności podanej w oryginalnej pracy), pełny tytuł pracy, skrót bibliograficzny tytułu czasopisma, numer tomu cyframi arabskimi (przy czasopismach nieposiadających numerów tomów należy podać w nawiasie numer zeszytu, stronę początkową opublikowanej pracy), rocznik czasopisma, np.: Barej W.: Manipulacje genetyczne drobnoustrojami żwacza zmierzające do poprawy procesów trawiennych u bydła. Medycyna Wet., 44, 750-754, 1998;
b) skróty bibliograficzne należy podawać w języku polskim: t. (tom), cz. (część), s. (strona), w (zamiast "in");
c) piśmiennictwo należy cytować w pracy, podając w nawiasie numer pozycji wg wykazu piśmiennictwa.
d) pozycje książkowe należy cytować wg następującego układu: nazwisko autora (autorów), pierwsza litera imienia (imion), tytuł książki, ew. numer tomu cyframi arabskimi, nr strony, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, np.: Sembrat K.: Historia porównawcza zwierząt, t. I, PWN, Warszawa 1981;
e) w przypadku powoływania się na autoryzowane rozdziały zespołowych opracowań książkowych, należy podać nazwisko (-a) i pierwszą literę imienia (imion) autora (-ów) rozdziału, tytuł rozdziału, a następnie nazwisko (-a) redaktora (-ów) książki, jej tytuł, ew. nr tomu, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, np.: Moss M.O.: Mycotoxins in foods. W: Food - Science and Technology, red. G.G. Birch, K.J. Parker, t. 2. Applied Sci. Publ. Ltd, London 1980;
f) wyrazy w tytułach książek lub monografii w języku angielskim lub francuskim pisać małą literą;
g) prace doktorskie lub habilitacyjne należy podawać według układu: nazwisko autora, pierwsza litera imienia (imion), tytuł pracy, rodzaj pracy, nazwa uczelni (lub instytutu) miejsce i rok wydania.

6. Mianownictwo farmakologiczne powinno być zgodne z opracowaniem online "Wielki Indeks Leków", Medical Tribune Polska.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek merytorycznych i stylistycznych oraz skrótów tekstu i podpisów do rycin bez uzgadniania z autorem (autorami).

8. Komentarze dotyczące danego artykułu, który ukazał się na łamach "Magazynu Weterynaryjnego" (wyłącznie merytoryczne i pozbawione emocji), publikowane są jednokrotnie, zawsze razem z odpowiedzią na niego, w tym  samym numerze MW, w ramach działu "Listy do redakcji". Odpowiedź Autorów na komentarz kończy dyskusje na temat artykułu w czasopiśmie. Zarówno za komentarz, jak i za odpowiedź na niego Autorom nie przysługuje honorarium autorskie.

9. Publikacje są wyceniane wg obowiązujących w wydawnictwie stawek honorariów autorskich.

10. Honorarium autorskie przy artykułach wspólnych wypłacane jest w całości jednemu z autorów, o ile pozostali współautorzy pracy prześlą mailem do redakcji MW oświadczenia, że zrzekają się autorskich praw majątkowych dotyczących danego artykułu wraz ze wszystkimi jego elementami (zdjęcia, ryciny, tabele, wykresy itp.) w całości na rzecz wskazanego autora. Ponadto poszczególni współautorzy prac zobowiązani są do podania swoich afiliacji oraz ewentualnych źródeł finansowania publikacji. Przesłanie powyższych oświadczeń i informacji stanowi zarazem procedurę zabezpieczającą przed takimi zjawiskami jak ghostwiting ("autor - duch") i guest authorship ("autor - gość"). Wykryte przez redakcję przypadki ghostwriting i guest authorship będą każdorazowo potępiane, jako przejaw nierzetelności naukowej oraz naruszenia zasad etyki obowiązujących w nauce.

11. Honoraria autorskie za zdjęcia/ryciny dołączone do artykułu, a niebędące dziełem współautorów pracy, wypłacane jest jedynie w przypadku gdy były one przedmiotem oddzielnego zamówienia ze strony redakcji MW. W przeciwnym wypadku ich autor zobowiązany jest przesłać mailem do redakcji MW zgodę na ich nieodpłatną publikację oraz wykorzystywanie przez wydawcę w Internecie i na nośnikach elektronicznych.

12. Możliwy jest podział honorarium, przy którym umowy są wystawiane dla wszystkich współautorów artykułu na wskazane wcześniej redakcji MW kwoty cząstkowe (odpowiadające określonemu procentowi przyznanego honorarium). O zamiarze takiego sposobu rozliczenia pracy Autorzy powinni powiadomić redakcję MW pisemnie w chwili jej złożenia.

13. Honoraria autorskie nie są wypłacane autorom relacji, reportaży i doniesień z konferencji, sympozjów, warsztatów i innych imprez weterynaryjnych. Autorom wszystkich opublikowanych tekstów przysługuje jednak numer autorski MW.

14. Sprawozdania, relacje i reportaże z kongresów, konferencji, zjazdów, szkoleń i innych imprez weterynaryjnych są publikowane głównie w dodatku on-line "Magazynu Weterynaryjnego" (www.magwet.pl) w dziale Aktualności.

15. Ogłoszenie lub zapowiedź imprezy weterynaryjnej może ukazać się odpłatnie nie więcej niż dwa razy (w kolejnych bądź wybranych numerach MW). Jeżeli objętość ogłoszenia nie przekracza 400 znaków, jest ono publikowane w całości. W przeciwnym wypadku w "Magazynie Weterynaryjnym" ukaże się jego skrócona wersja, natomiast pełna treść zostanie zamieszczona w dodatku on-line do MW, w dziale Wydarzenia.

16. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

17. Wszystkie prace merytoryczne są recenzowane. Autor, przysyłając pracę do publikacji w "Magazynie Weterynaryjnym", wyraża tym samym zgodę na proces jej recenzji. Nadesłane publikacje są poddawane ocenie w pierwszej kolejności przez redakcję, a następnie recenzowane przez recenzenta wskazanego przez konsultanta merytorycznego, redaktora prowadzącego lub redaktora naczelnego pisma. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy, oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Recenzent dokonuje recenzji anonimowo. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Recenzja ma krótką formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent wprowadza również poprawki odręcznie na wydruku lub on-line. Autor jest informowany mailowo przez redakcję czasopisma o wyniku dokonanej recenzji. Nieliczne poprawki w pracy uzgadniane są telefonicznie lub on-line. Maszynopisy z licznymi poprawkami są odsyłane pocztą tradycyjną do Autora, który dokonuje poprawy pracy i odsyła redakcji ostateczną jej wersję mailem. Autor pracy zrecenzowanej on-line również dokonuje jej poprawy i odsyła ostateczną jej wersję mailem. Autor ma na odesłanie poprawionej pracy pięć dni. Ostateczną decyzję o kwalifikacji pracy do druku podejmuje redaktor naczelny.

18. Czas oczekiwania na opublikowanie pracy niezamówionej przez redakcję MW po pozytywnej recenzji wynosi co najmniej kilka miesięcy, nie dłużej jednak niż rok. O kolejności publikacji prac decyduje redakcja MW.

Wydawnictwo Medical Tribune Polska Sp. z o.o.
NEWSLETTER
OBSERWUJ NAS NA