Duże zwierzęta: kardiologia

Elektrokardiografia w praktyce klinicznej koni. Cz. IV. PQ, czyli przewodzenie z przedsionków do komór. Fizjologiczne bloki przedsionkowo-komorowe

dr n. wet. Katarzyna Michlik1
dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. UPWr2

1 Instytut Weterynarii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP, Poznań

2 Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UPWr, Wrocław

U koni najczęściej spotyka się niemiarowości związane z drogą przewodzenia pomiędzy przedsionkami a komorami. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia to najczęściej występująca arytmia fizjologiczna u koni. Może dotyczyć ponad 40% populacji. Z reguły obserwowana jest u koni podczas intensywnego treningu sportowego.

 

SUMMARY

Electrocardiography in equine practice. Part 4. PQ interval, or atrioventricular conduction. Physiological atrioventricular blocks

Arrhythmias associated with atrioventricular conduction are the most common in horses. Atrioventricular block is the most prevalent physiological arrhythmia in horses, affecting more than 40% of the population. It is usually seen in athletic horses.

Key words: electrocardiography, PQ interval, horse

Odstęp PQ w praktyce hipiatrycznej jest zwykle zastępowany wyrażeniem „odstęp PR”. Jest to związane z morfologią zespołu komorowego w odprowadzeniu typu podstawa–wierzchołek (ang. base-apex), gdzie najczęściej notuje się brak załamka Q (ryc. 2). Pierwszym wychyleniem po załamku P zazwyczaj jest niewielkie wychylenie dodatnie w postaci załamka R. W praktyce jednak odstęp ten jest odzwierciedleniem tego samego procesu, czyli przewodzenia bodźca przez węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa oraz jego odnogi do włókien Purkinjego i roboczego mięśnia komór. Jak wiadomo, depolaryzacja ta nie uwidacznia się w postaci żadnego wychylenia na powierzchniowym elektrokardiogramie, lecz jest linią płaską (linia izoelektryczna).

Odstęp PQ(PR) jest mierzony od początku załamka P do początku kompleksu komorowego. W przypadku zapisu z jednoczesną rejestracją kilku odprowadzeń pomiar powinien być wykonywany w odprowadzeniu z najwcześniej występującym załamkiem P (najczęściej ...

Bloki przedsionkowo-komorowe (ang. atrioventricular block)

Zwolnienie przewodzenia [wydłużenie odstępu PQ(PR)] lub przerwanie przewodzenia między przedsionkami a komorami nazywamy blokiem przedsionkowo-komorowym (blok AV). Zaburzenia przewodzenia na drodze przedsionkowo-komorowej mogą być zjawiskiem stały...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Większość spotykanych u koni arytmii związanych z blokowaniem przewodzenia w obrębie węzła AV należy do zjawisk fizjologicznych. Można to łatwo potwierdzić, wykonując 5-10-minutową próbę [...]