Układ odpornościowy źrebiąt

Spojrzenie polskiego lekarza weterynarii

Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W dwóch artykułach z zakresu neonatologii koni autor podjął próbę wyjaśnienia niektórych aspektów dotyczących statusu immunologicznego źrebiąt, krytycznych z punktu widzenia ich rozwoju i możliwości przeżycia. W pierwszym z nich omówione zostało zagadnienie transferu biernego czynników immunologicznych, dokonującego się poprzez siarę, oraz zdolność źrebiąt do reagowania na antygeny. W kolejnym artykule poruszony został problem wrodzonej odporności źrebiąt na zakażenie R. equi. Drobnoustrój ten jest przykładem niekonwencjonalnej bakterii namnażającej się wewnątrzkomórkowo, odpowiedzialnej za wywoływanie ciężkiego w skutkach zapalenia płuc u młodych zwierząt w wieku do szóstego miesiąca życia.

Treść obydwu artykułów świadczy o selektywnym potraktowaniu omawianych zagadnień. Fakt ten należy zapewne wiązać z zainteresowaniami autora oraz związanym z tym profilem badawczym, a hipotezy stawiane w artykułach oparte są na wynikach badań zespołu uniwersyteckiego z Cornell (USA), zajmującego się immunologią koni. Takie wybiórcze podejście nie oddaje jednak istoty poruszanych problemów jako całości. Warto zatem zwrócić uwagę także na inne, nieomówione przez autora aspekty złożonych zjawisk immunologicznych dotyczących źrebiąt, zarówno w odniesieniu do biernego transferu z udziałem siary, jak i problemu szczególnej podatności młodych źrebiąt na zakażenie R. equi.

Mówiąc o znaczeniu odporności biernej w ochronie przed patogenami oraz o roli przeciwciał i innych czynników immunologicznych, warto wspomnieć, że ich koncentracja w surowicy źrebięcia uzależniona jest m.in. od stężenia tych substancji w siarze oraz terminu jej odpojenia. Zakładając, że średnie stężenie przeciwciał klasy IgG w siarze bezpośrednio po porodzie wynosi około 70 g/l, należy zdawać sobie sprawę, że w 24. godzinie siara zawiera już tylko śladowe ilości immunoglobulin, nieprzekraczające 5 g/l, przy czym spadek ten postępuje sukcesywnie już od 2.-3. godziny po porodzie. Przypuszczalnie podobna zależność dotyczy innych czynników rzutujących na potencjał odporności, rozpatrywanych przez autora, jakkolwiek nie ma na ten temat bliższych danych.

Należy także przypomnieć, że możliwości absorpcyjne przewodu pokarmowego źrebięcia nie są trwałe i zapewniają transfer ciał odpornościowych jedynie w wąskim przedziale czasowym w ciągu pierwszej doby po urodzeniu. Tzw. stany FPT (Failure of Passiv...

Autor w pierwszym artykule słusznie zauważa, że źrebię wykazuje kompetencję immunologiczną już w chwili porodu, a początek kształtowania się odporności wrodzonej przypada na wczesny okres życia płodowego. Należy jednak zaznaczyć, że sprawność limf...