W skrócie

Czy istnieje „najlepszy sposób” leczenia niedokrwistości hemolitycznej na tle immunologicznym u psów?

Cel badania

Uznano, że przy tak dużej liczbie preparatów zawierających glikokortykosteroidy oraz dostępności innych leków stosowanych w leczeniu niedokrwistości hemolitycznej na tle immunologicznym (IMHA – ang. immune-mediated hemolytic anemia) warto sprawdzić, które z nich są najskuteczniejsze.

Plan badania

Autorzy przeprowadzili skrupulatny przegląd literatury (1980-2011), sprawdzając aktualne dowody na istnienie najlepszego schematu leczenia psów z IMHA. Do analizy włączono prace opisujące przypadki pierwotnej idiopatycznej IMHA, które zawierały informacje dotyczące skuteczności prowadzonego postępowania. Artykuły, w których dane dotyczące przeżywalności zostały podzielone według stosowanego leczenia, oraz te, które opisywały mniej niż pięć przypadków, nie były uwzględniane.

Dowody przedstawiane w analizowanych pracach zostały pogrupowane w następujący sposób:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

Łącznie przeanalizowano 19 prac badawczych opisujących 843 przypadki IMHA. Jedynie cztery (21%) doświadczenia były badaniami kontrolnymi, gdzie stopień wiarygodności danych został [...]

O czym warto pamiętać

Liczba dobrej jakości prac przedstawiających wiarygodne wyniki jest niewystarczająca, aby móc sformułować ogólne zalecenia dotyczące idealnego schematu leczenia psów z IMHA. Autorzy [...]