W skrócie

Jak pozbyć się wymiotów u kotów otrzymujących anestetyki i leki przeciwbólowe

W niedawno przeprowadzonym badaniu dotyczącym skuteczności maropitantu u kotów sugeruje się, że lek ten może być pomocny w zapobieganiu wymiotom, jeśli poda się go przed zastosowaniem deksmedetomidyny i morfiny, z jednym zasadniczym zastrzeżeniem.

Wymioty to częste działanie niepożądane towarzyszące stosowaniu niektórych anestetyków i leków przeciwbólowych. Są nieprzyjemne zarówno dla pacjentów, jak i dla opiekującego się nimi personelu weterynaryjnego. Szacuje się, że pojawiają się u około 80% kotów otrzymujących deksmedetomidynę, buprenorfinę, hydromorfon lub ksylazynę.1-3 Podejmowano próby ograniczenia częstotliwości występowania wymiotów, podając powszechnie stosowane środki przeciwwymiotne, takie jak ondansetron i metoklopramid, lecz mimo to jedna trzecia kotów i tak wymiotowała.1

Maropitant to antagonista receptora neurokininowego 1 (receptora NK-1). Stanowi skuteczny lek przeciwwymiotny u psów, jeżeli zostanie podany na co najmniej 30 minut przed podaniem hydromorfonu.4,5 Nie istnieją natomiast dowody na skuteczność tego leku w zapobieganiu wymiotom wywołanym przez opioidy lub agonistów receptorów alfa-adrenergicznych u kotów.

Plan badania

Badanie zaplanowano w celu oceny działania przeciwwymiotnego maropitantu u kotów otrzymujących deksmedetomidynę i morfinę przed wprowadzeniem ich w znieczulenie ogólne do rutynowego zabiegu owariohisterektomii. Autorzy badania wysunęli tezę, że ma...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

Wyniki oceny reakcji behawioralnych z wykorzystaniem skali VAS były wyraźnie wyższe u kotów otrzymujących maropitant w porównaniu z kotami, którym podawano roztwór fizjologiczny. Ponad jednej [...]

Omówienie

Wyniki badania wskazują, że podawanie maropitantu zdrowym kotom na 20 godzin przed podaniem deksmedetomidyny i morfiny wyraźnie ogranicza występowanie wymiotów, a także że [...]