Dostęp Otwarty

Artykuł wiodący

„Żółty kot” – rozpoznawanie i metody leczenia

Craig B. Webb

„Żółty kot” nie kryje żadnej wielkiej tajemnicy. Żółtaczka – bo to ona odpowiada za zażółcenie skóry – wskazuje na hiperbilirubinemię i 5-10-krotne podwyższenie stężenia bilirubiny w surowicy. Niemniej jednak właśnie w tym miejscu kończy się pewność, a zaczyna wyzwanie diagnostyczne. Obraz kliniczny kota z żółtaczką nie jest ani czułym, ani swoistym markerem choroby, niezależnie od tego, na ile wyraźne i imponujące jest zażółcenie skóry i błon śluzowych zwierzęcia (ryc. 1). 1 


Celem tego artykułu jest krótki opis rozpoznania różnicowego dla hiperbilirubinemii u kotów oraz przedstawienie strategii diagnostycznych i terapeutycznych, które pomogą lekarzom weterynarii skutecznie rozwiązać ten problem.

Hiperbilirubinemia stwierdzana jest w przypadku gdy stężenie bilirubiny w surowicy osiągnie wartość 2-3 mg/dl (35-50 µmol/l).

Hiperbilirubinemia – klasyfikacja w zależności od lokalizacji zaburzenia

Choroby, które uwzględnia się w rozpoznaniu różnicowym hiperbilirubinemii, powinno się klasyfikować w odniesieniu do ich umiejscowienia jako zaburzenia przedwątrobowe, wątrobowepozawątrobowe. Pomimo że u kotów można często wykryć choroby współistniejące, rozpoczęcie od tego kroku pozwoli na sprawne i skuteczne postępowanie diagnostyczne u kota z żółtaczką.

Small_webb_ryc1_opt

Ryc. 1. Zażółcenie małżowiny usznej u kota przebywającego w izolatce na oddziale intensywnej terapii. U tego pacjenta doszło do hemolizy jako zaburzenia przedwątrobowego oraz rozwoju niedokrwistości na skutek zakażenia Cytauxzoon felis.

Zaburzenia przedwątrobowe

Hemoglobina uwolniona na skutek hemolizy jest metabolizowana w wątrobie do biliwerdyny, a w dalszej kolejności do bilirubiny. Komórki wątrobowe zdrowego kota mają duże możliwości pobierania, sprzęgania i wydzielania bilirubiny.

Najczęstszą przyczyną żółtaczki przedwątrobowej jest połączenie zwiększonego stężenia bilirubiny pochodzącej z hemolizy oraz pewnego stopnia wewnątrzwątrobowego zastoju żółci wynikającego z niedotlenienia.2 U psów najpowszechniej występującym powodem hiperbilirubinemii przedwątrobowej jest immunozależna niedokrwistość hemolityczna (IMHA – immune-mediated hemolytic anemia), u kotów jednak rzadko obserwuje się tę chorobę. Lista zaburzeń przedwątrobowych występujących u kotów i przyczyniających się do rozwoju hiperbilirubinemii jest długa (tab. 1).

Zaburzenia wątrobowe

Znaczące upośledzenie czynności lub utrata czynnych komórek wątroby wpływa na metabolizm bilirubiny i często prowadzi do wewnątrzwątrobowego zastoju żółci (tab. 1). We krwi występuje bilirubina niesprzężona, pochodząca z uszkodzonych hepatocytów, większą część puli bilirubiny w krążeniu stanowi jednak bilirubina sprzężona, która zakończyła pewien etap przemian metabolicznych, zanim napotkała przeszkody w odpływie z naczyń wątrobowych.2

Zaburzenia pozawątrobowe

Choroba zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych upośledza prawidłowy przepływ żółci i ostatnie etapy wydzielania bilirubiny, powodując zewnątrzwątrobowy zastój żółci (tab. 1). Podobnie jak w przypadku zaburzeń wątrobowych, w surowicy można wykazać obecność zarówno bilirubiny sprzężonej, jak i niesprzężonej, co sprawia, że rozróżnienie obydwu rodzajów bilirubiny w badaniu biochemicznym ma niewielką wartość diagnostyczną.

Najczęstsze przyczyny hiperbilirubinemii przedwątrobowej

Choroba zakaźna

Choroby zakaźne stanowią względnie często występującą przyczynę hiperbilirubinemii przedwątrobowej u kotów.

Mycoplasma spp., szczególnie Mycoplasma haemofelis, mogą powodować znaczące uszkodzenia krwinek czerwonych, niedokrwistość, hiperbilirubinemię i kliniczną postać choroby. Wydaje się, że osobnikami predysponowanymi do rozwoju mykoplazmozy są koty wychodzące, samce i(lub) koty przebywające w schroniskach. Mykoplazmozie często towarzyszy zakażenie wirusem niedoboru odporności kotów (FIV – feline immunodeficiency virus).3-5

Uważa się, że na przebieg i stopień nasilenia choroby oraz powodzenia leczenia wpływ mają również choroby współistniejące, upośledzenie czynności układu odpornościowego i stres. U kotów, które reagują na leczenie, dochodzi czasem do nawrotów choroby.

Zakażenie wirusem białaczki kotów (FeLV – feline leukemia virus) może wywołać u gospodarza rozwój odpowiedzi immunologicznej, która powoduje przedwątrobowe uszkodzenie krwinek czerwonych na tle immunologicznym. Odpowiedź ta może być spowodowana indukowaną wirusem ekspresją antygenów na powierzchni krwinek czerwonych. U kotów, u których za rozwój IMHA odpowiada FeLV, może występować również małopłytkowość na tle immunologicznym.6